Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov


Rezervácia miesta na vzdelávacií kurz v IVSP

Táto prihláška pri odoslaní elektronickou formou slúži len na rezerváciu. Na záväzné objednanie programu je nutné túto prihlášku vytlačiť, podpísať a odoslať poštou na adresu:

PhDr. Adriana Mitasová
Vzdelávacie stredisko
Nám. L. van Beethovena 555
919 25 Dolná Krupa
* Názov vzdelávacieho programu

* Meno, priezvisko, titul

* Adresa bydliska

* Dátum narodenia

* Miesto narodenia

* E-mailová adresa

* Telefón domov/mobil

* Fakturačné údaje

* Preferované miesto vzdelávania
Môžete vybrať viacero možností. Vyberte všetky, ktoré zodpovedajú skutočnosti.
* Záujem o ubytovanie
* PODMIENKY ZMLUVY

1) Záväznú prihlášku vyplňte čitateľne všetkými potrebnými údajmi.

2) Presný dátum začiatku výučby, miesto konania a výzva k úhrade poplatku Vám budú oznámené písomne v dostatočnom predstihu.

3) Účastnícky poplatok zahŕňa výučbu, študijné materiály, vystavenie akreditovaného osvedčenia o absolvovaní kurzu.

4) Účastnícky poplatok za kurz treba uhradiť pred začatím kurzu, najneskôr do druhého sústredenia, v opačnom prípade bude účastník z kurzu vyradený.

5) Inštitút môže rezervovať záujemcom ubytovanie vo vlastnom Účelovom zariadení.

6) Poplatok za ubytovanie a stravovanie nie je zahrnutý v cene kurzov, (s výnimkou seminárov, kde je cena obeda zahrnutá v účastníckom poplatku).

7) Inštitút si vyhradzuje právo na zrušenie vzdelávacej aktivity z dôvodu nedostatočnej naplnenosti. Zrušenie bude účastníkovi oznámené do 3 dní pred jeho otvorením.

8) Pri Vašom zrušení účasti na kurze kurzovný poplatok nevraciame.

9) Pri prezentácii sa preukážte dokladom o zaplatení.

10) Ak žiadate daňový doklad, uveďte nasledovné údaje: IČO, DIČ a platiteľa kurzu (ak nie je totožný s frekventantom).